You are currently viewing Söker intervjupersoner till bokprojekt | alla resultat har ett pris

Söker intervjupersoner till bokprojekt | alla resultat har ett pris

En bok om bemötande och hur vi är mot varandra

Det är ganska dumt att inte vara snäll. Eller hur? Vi kan inte först skrika åt och sätta krokben för varandra, för att sedan förvänta oss prestationer i världsklass och fantastiska resultat. Och, borde vi inte prata om saker som de är, på riktigt, allt blir så mycket enklare. Hur skapar vi då långsiktigt hållbara resultat och varför blir det som det blir?

Många gånger stirrar vi oss blinda på kortsiktiga resultat, minskade kostnader och andra (ofta) mätbara faktorer. Säljarna premieras, individer som drar in de stora affärerna. Vi gör det via säljtävlingar och firar dem på konferenserna.  För att inte nämna alla chefer som hyllas för sina insatser, personligheter som målar med de stora penslarna och levererar visionära ”sanningar”. Alla dessa personer är viktiga, ja. Men. Det finns fler som bidrar till orga­nisationers resultat och framgång. Det kan handla om medarbetare som självmant agerar ledare, som förvaltar, ifråga­sätter, försvarar och utvecklar kulturen. Ett professionellt, eller mindre lyckat bemötande, från en läkare, polis eller åklagare – vad får det för konsekvenser för individen? Och, är det inte lite väl många människor idag som mobbas, exkluderas och blir sjuka p.g.a. jobbet? Problemet är att Socialstyrelsen inte har någon diagnoskod för detta, ännu mindre läkarna. Bråk och vantrivsel är problem som måste åtgärdas på företaget.

Intervjupersoner sökes*

Intervjuer sker i flera steg, enligt trattprincipen. Inledningsvis görs intervjuer med ett flertal individer från skilda branscher, med olika kompetensområden. Därefter görs riktade intervjuer utifrån projektets utformning och tips. Förslag emottages tacksamt.

Nuläge I dagsläget har ett 50-tal personer intervjuats om 1.5-2 timmar per tillfälle (t.ex. överläkare psykiatri, överläkare kirurgi, sjuksköterska, präst, polis, entreprenör, racerförare, reklammakare, whistle blower, forskare, politiker, kommundirektör, patient, person utsatt för mobbing, person utsatt för våld i nära relation).

Exempel på innehåll: sådant som hör människor och organisationer till

 • Resultat, försäljning, framgång, medgång, motgång
 • Förtroende, tillit, hälsa, ohälsa, stress, (o)balans
 • Varumärke, kultur, kreativitet
 • Makt, ansvar, professionalitet, kompetens, kunskap
 • Sammanhang, tillsammans, ensam(het), ledare, följare, sorg, mod
 • Att skapa värde, för vem; kund / klient / patient / brukare / dig själv / din grupp

Ett positivt samtal i förtroende

Samtalen syftar till lärande och empiri till boken. Utsagor kommer inte kunna kopplas till en specifik person eller händelse. Eventuella citat kontrolleras i förväg och sker i samtycke med respondenten. Fokus på god etik och sunda värderingar.

*Typ av person / funktion som sökes (se exempel nedan*)

 1. Person 1*: Har el har haft en ledande position i näringslivet, gärna med personalansvar.
 2. Person 2*: Har el har haft en ledande position inom offentlig sektor (även konstnärlig sektor, NGO:s och politiken är av intresse), gärna med personal­ansvar.
 3. Person 3: a) Du som har drabbats av arbetsrelaterat utmattningssyndrom, med en sjukskriv­ning på minst sex månader. Chef eller medarbetare. Du mår idag bra, har eller söker aktivt arbete och har perspektiv på händelsen – kan kritiskt reflektera både kring dina och andras beteenden. b) Du som har (haft) återkommande kontakter med sjuk­vården och/eller har kronisk sjukdom och därmed är i kontakt med sjukvården frekvent.
 4. Person 4: Du som varit utsatt för mobbing på arbetsplatsen.
 5. Person 5 Du som har agerat whistle blower och rapporterat oegentligheter.

Kör hårt – ta det lugnt!
Micke 💛 ( uppdaterad 5 februari 2024 )

*1: T.ex. VD, chef: försäljning, marknad, hr, personal, it, management, coo, entreprenörer, reklamare, (bank)direktör, advokat.
*2: T.ex. chefläkare, läkare, ssk, barnmorska, vård- och omsorgschef, polis, forskare, åklagare, socialchef, skolchef, militär, verksamhetschef, kommunchef, kvalitetschef. Det finns flera titlar, please hit me så sorterar jag.

Mikael drabbades 2009 av utmattningssyndrom med bl.a. omfattande fysiska och mentala symtom. Rehabiliteringen på tre år blev tuff, lång och krokig. Idag använder han sina erfarenheter med människor och kunder för att våga öppna upp och prata, för att skapa bättre resultat tillsammans. Fantastisk försäljning och företagande grundar sig i sunda och medvetna värderingar, attityder och beteenden. En respekt för kunden och medarbetaren. Det handlar om inkludering, äkta lojaliteter och en unik vilja av att det ska bli bra. Mikael (ek.mag. ekonomi, fil.kand. medie- och kommunikationsvetenskap, journalist) har många års praktisk erfarenhet av marknadsföring, kommunikation och försäljning från bl.a. kommunikationsbranschen. Han är även sjukvårdsutbildad och har jobbat flera år inom akutsjukvård, medicin, geriatrik, rehab m.m. Mikael skriver frekvent i olika uppdrag.

För tidigare publikationer, se: confidencecreator.se.